Ordningsregler

Ordningsregler

Ordningsregler Överhörnäs Camping

Ordningsreglerna är till för din och övriga gästers trivsel och säkerhet. Vänligen läs dessa regler!

Campingvärden och övrig personal är ansvariga för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem. Vid klagomål kontakta personal omgående så att vi har chans att rätta till problemet.

 

Vi önskar er en trevlig vistelse på Överhörnäs Camping!

 

Välkommen!

1. Checka in i receptionen vid ankomst.

2. Tala direkt med campingvärden om eventuella önskemål eller anmärkningar.Fråga alltid om du är tveksam om vad du har rätt att göra.


Utrustning och säkerhet:


3. Endast en boendeenhet är tillåten på campingtomten.


4. Husvagn och husbil skall backas in mot tomtens högra sida. Med hänsyn till brandrisk och allas säkerhet skall avstånd till nästa ekipage vara minst 4 meter. Feluppställning ska omgående rättas till på campingvärdens begäran. Om så inte görs kan gästen avvisas från campingplatsen.

Denna föreskrift är hämtad från Statens Räddningsverks Allmänna Råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar, SRVFS 2004:12.Ni hittar informationen i campingens reception och på www.msb.se 

5. Eluttag på campingtomterna innehåller 10 ampere och har europakoppling eller 2 stifts kontakt. Jordfelsbrytare finns i vissa skåp. Kabeln mellan elskåp och husvagn/husbil/tält skall ha en grovlek på minst 2.5 mm2. Inga skarvar är tillåtna. Kabelvinda ska vara helt utrullad, annars finns risk för brand.

Ni är ansvariga för att all el-utrustning ni ansluter är godkänd enligt gällande bestämmelser. Ovanstående bestämmelser är hämtade från Elsäkerhetsverkets föreskrifter gällande uppställning på campingplats.

Ni hittar mer information på www.elsakerhetsverket.se


6. Vid händelse av brand finns brandsläckare utplacerade på campingområdet vid platser märkta med brandpostskyltar. Se områdeskartan för din närmsta placering.


7. Ni ansvarar för att den gasolutrustning ni använder är godkänd enligt gällande bestämmelser.

8. Avlopp från husvagn/husbil måste gå till en sluten behållare. Detta gäller om det inte finns anslutning för avlopp på campingtomten.


9. Endast ett motordrivet fordon tillåts per campingtomt eller stugtomt. Övriga fordon parkeras på anvisad plats.

 

10. Tillfälliga besökande ska parkera fordon på parkeringsplats utanför campingområdet.

 

Allmänna Regler och trivsel:

11. Vid användande av motordrivet fordon ber vi er att inte störa lugnet på campingplatsen mer än absolut nödvändigt. Håll uppsikt! Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. Ingen motortrafik är tillåten mellan kl. 00.00-06.00.


12. Visa hänsyn! Allmänt störande uppträdande är inte tillåtet vilket även omfattar musik, skällande hundar etc. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingen.

Radio/musik får spelas med omtanke och hänsyn. Det betyder låg ljudstyrka om dagen och tystnad kl. 23.00 – 07.00, när andra tider ej anges. Den sedvanliga radiomaningen att tänka på grannarna gäller i hög grad på campingplatser. 

 

Se till att Dina barn väljer plats för lekar så att de inte onödigtvis stör andra.

För säkerhetens skull är det inte tillåtet att kasta eller sparka boll bland tälten och husvagnarna/husbilarna. Cykla försiktigt.

 

Respektera andras önskan om att få vara ifred. 

 

13. Hund och katt skall hållas kort i koppel och rastas utanför campingområdet.Husdjur får inte vistas i gemensamma lokaler.

 

14. Grillning vid campingtomterna får endast ske med grill. Engångsgrillar får inte sättas på gräsytor. Tänk på att ha vatten nära till hands.

Grillning över öppen eld får endast förekomma på campingens grillplats nere vid piren.


Renhållning och hygien:


15. Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri! Använd sophållarna som finns inom området. Tänk på att slänga grillkol eller andra brandfarliga föremål i avsedda kärl.

Släng endast hushållsavfall i de stora (660 l) kärlen. Grovsopor d.v.s. emballage, grillar, elektronik, leksaker, cyklar o.s.v. ska själv fraktas till återvinningscentral.

Naturen är beroende av en varsam behandling. Varje form av nedskräpning t.ex. att kasta papper, avfall, flaskor, konservburkar o dyl. är förbjuden enligt gällande naturvårdslagar. Överträdelse medför straffansvar. En god campinggäst är alltid en god naturvän. Ordningsföreskrifter och av receptionen givna lokala anvisningar skall respekteras. Den som inte följer givna anvisningar kan avvisas från området. 

 

16. Tömning av latrin- samt gråvattentank är endast tillåten i därför avsedd station. Se närmare information anslagen vid tömningsstationen.

 

17. Biltvätt är inte tillåten inom campingområdet.


18. Personlig tvagning, klädtvätt samt naturbehov skall göras i därför avsedda sanitetsutrymmen.Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och diskstationer) i samma skick som du själv önskar finna dem.


19. Sköljning av kaffepanna, matkärl o.s.v. får inte ske vid vattenpost, pump, brunn eller dricksvattenkran.

 

Avresa:


20. Om inte annat avtalats med campingvärden ska campingtomten vara utrymd och städad före kl. 14:00 på avresedagen. För stugor gäller kl. 12:00. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid. Sker ej avresa på utsatt tid debiteras ev. merkostnader som uppkommit p.g.a. förseningen.

 

För stugor kan städning köpas till. Kontakta campingvärden för mer information.

 

Ansvar:


21. Överhörnäs Camping ansvarar inte för skador på, eller förlust av campinggästernas ägodelar. Om du som gäst skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan du göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.

 

22. Det är inte tillåtet att släppa in gäster med sin lås-tagg eller att lämna ut sin passerkod.


23. Överhörnäs camping är en turistanläggning och det är därför inte är tillåtet att använda campingen för boende av annan karaktär, t.ex. permanent boende eller att mantalsskriva sig på anläggningen. 

24. Försäljning vid och inom campingen får bara förekomma med campingens tillstånd.


25. Om du under nattetid stör din omgivning till den grad att jourpersonal/vaktbolag måste rycka ut, kan du komma att debiteras 2500 kr.


26. Överhörnäs Camping förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Vid brott mot någon av ovanstående enkla och självklara ordningsregler, äger personalen rätt att med omedelbar verkan avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet och även, på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Vid avvisning återbetalas du inte för återstående vistelsetid.

PAYMENT METHODS

Copyright © All Rights Reserved