Ordningsregler

Ordningsregler

FÖR ER OCH ÖVRIGA GÄSTERS TRIVSEL OCH SÄKERHET


Vänligen läs dessa regler!

Campingvärden och övrig personal är ansvariga för lugn och ordning, och hjälper till om det uppstår problem.

Vid klagomål kontakta personal omgående så att vi har chans att rätta till problemet.

 

Vi önskar er en trevlig vistelse på Överhörnäs Camping!

 

Välkommen!

1. Checka in i receptionen vid ankomst.

2. Tala direkt med campingvärden om eventuella önskemål eller anmärkningar.Fråga alltid om du är tveksam om vad du har rätt att göra.


Utrustning och säkerhet

3. Endast en boendeenhet är tillåten på campingtomten.


4. Husvagn och husbil skall backas in mot tomtens högra sida. Med hänsyn till brandrisk och allas säkerhet skall avstånd till nästa ekipage vara minst 4 meter. Feluppställning ska omgående rättas till på campingvärdens begäran. Om så inte görs kan gästen avvisas från campingplatsen.Föreskrift är hämtad från Statens Räddningsverks Allmänna Råd och kommentarer om brandskydd vid campinganläggningar, SRVFS 2004:12. Ni hittar informationen i campingens reception och på www.msb.se 

5. Eluttag på campingtomterna innehåller 10 ampere. Som gäst är ni ansvarig att hålla all ansluten el-utrustning är säker och godkänd enligt gällande bestämmelser. För mer information besök Elsäkerhetsverkets föreskrifter gällande uppställning på campingplats. www.elsakerhetsverket.se


6. Vid händelse av brand finns brandsläckare utplacerade på campingområdet vid platser märkta med brandpostskyltar. Se områdeskartan för din närmsta placering.


7. Ni ansvarar för att den gasolutrustning ni använder är godkänd enligt gällande bestämmelser.

8. Avlopp från husvagn/husbil måste gå till en sluten behållare. Detta gäller om det inte finns anslutning för avlopp på campingtomten.


9. Endast en bil tillåts per campingtomt eller stugtomt. Övriga bilar parkeras i mån av plats på besöksparkeringen bredvid receptionen.

 

10. Tillfälliga besökande ska parkera fordon på besöksparkeringen utanför campingområdet bredvid receptionen.

 

Allmänna Regler och trivsel
11. Vid användande av motordrivet fordon ber vi er att inte störa lugnet på campingplatsen mer än absolut nödvändigt. Håll uppsikt! Kör i gånghastighet och så korta sträckor som möjligt. Gånghastighet gäller även cyklar. Ingen motortrafik är tillåten mellan kl. 00.00-06.00.


12. Visa hänsyn! Allmänt störande uppträdande är inte tillåtet vilket även omfattar musik, skällande hundar etc. Mellan kl. 23.00 och 07.00 ska det vara tyst på campingen. Musik får spelas med omtanke och hänsyn. Det betyder låg ljudstyrka om dagen och tystnad kl. 23.00 – 07.00.

Se till att era barn väljer plats för lekar så att de inte onödigtvis stör andra.

För säkerhetens skull är det inte tillåtet att sparka boll bland campingtomterna.

 

Respektera andras önskan om att få vara ifred. 

 

13. Hund skall hållas kort i koppel och rastas utanför campingområdet. Husdjur får inte vistas i gemensamma lokaler.


14. Grillning vid campingtomterna får endast ske med grill. Engångsgrillar får inte användas på gräsytor. Tänk på att ha vatten nära till hands! Grillning över öppen eld får endast förekomma på campingens grillplats nere vid piren.

 

Renhållning och hygien

15. Hjälp oss att hålla campingen ren och skräpfri! Använd sophållarna som finns inom området. Vi värnar om vår miljö och sopor ska således sorteras i största möjliga mån. Återvinningsbara förpackningar av plast, papp, metall och glas ska vara tömda från sitt innehåll innan de slängs i respektive behållare för sortering. Behållare är märkta med vad som kan slängas i dem.

OBS Hushållssopor får endast slängas i behållare i knuten soppåse! Samtliga behållare finns placerade bakom toalettbyggnaden. Grillkol och cigarettfimpar slängs endast i avsedd behållare. Grovsopor som ex. trä, textil, grillar, porslin, kokkärl, möbler, elektronik och kemikalier tar ni som gäst själv till en återvinningscentral.

 

Naturen är beroende av en varsam behandling. Varje form av nedskräpning t.ex. att kasta papper, avfall, flaskor, konservburkar o dyl. är förbjuden enligt gällande naturvårdslagar. Överträdelse medför straffansvar. En god campinggäst är alltid en god naturvän. Ordningsföreskrifter och av receptionen givna lokala anvisningar skall respekteras. Den som inte följer givna anvisningar kan avvisas från området.


16. Tömning av latrin- samt gråvattentank är endast tillåten i därför avsedd station bredvid campingens informationstavla.

 

17. Biltvätt är inte tillåten inom campingområdet.


18. Personlig tvätt, klädtvätt samt naturbehov skall göras i därför avsedda sanitetsutrymmen. Lämna de gemensamma utrymmena (toaletter, tvätt- och duschrum, kök och diskstationer) i samma skick som du själv önskar finna dem.


19. Sköljning av kaffepanna, kastruller o.s.v. får inte ske vid campingens vattenposter. Använd köket istället.

 

Avresa

20. Om inte annat avtalats med campingvärden ska campingtomten vara utrymd och städad senast kl. 12:00 på avresedagen. Stugor ska vara städade och utrymda senast kl. 12:00. Vi är tacksamma för besked om avresedagen i god tid. Sker ej avresa på utsatt tid debiteras ev. merkostnader som uppkommit p.g.a. förseningen.

För stugor kan städning köpas till. Kontakta campingvärden för mer information.

 

Ansvar

21. Överhörnäs Camping ansvarar inte för skador på, eller förlust av campinggästernas ägodelar. Om du som gäst skadar byggnader, material eller andra gästers ägodelar kan du göras ersättningsskyldig enligt gällande regler.


22. Som campinggäst är det är inte tillåtet att släppa in utomstående gästers fordon med sin lås-tagg eller att lämna ut sin passerkod.


23. Överhörnäs camping är en turistanläggning och det är därför inte är tillåtet att använda campingen för boende av annan karaktär, t.ex. permanent boende eller att mantalsskriva sig på anläggningen. 

24. Försäljning vid och inom campingen får bara förekomma med campingens tillstånd.


25. Om du stör din omgivning till den grad att jourpersonal/vaktbolag måste rycka ut, kan du komma att debiteras minst 2500 SEK.


26. Överhörnäs Camping förutsätter att alla campinggäster tar hänsyn till varandra och hjälps åt att hålla ordning. Vid överträdelse mot någon av ovanstående enkla och självklara ordningsregler, äger personalen rätt att med omedelbar verkan avvisa dig och dina tillhörigheter från campingområdet och även, på din bekostnad avlägsna fordon och utrustning. Vid avvisning återbetalas du inte för återstående vistelsetid.